Yleiset Sopimusehdot Nedis Oy

Artikla 1. Yleistä


1. Nedis Oy (y-tunnus 04515730), Savonlinna, osoite: Vipusenkatu 12, 57200 Savonlinna (jäljempänä "Nedis").


Artikla 2. Määritelmät


Näissä Yleisissä ehdoissa käytetyt jäljempänä olevat ilmaisut tarkoittavat:

i. Myyjä: tarkoittaa Nedisiä riippumatta siitä millä kauppanimellä Nedis toi-mii.
ii. Toimitus: tarkoittaa tuotteiden toimitusta ostajalle.
iii. Ostaja: tarkoittaa ketä tahansa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka suorittaa hankinnan tai muun sopimuksen myyjän kanssa.
iv. Immateriaalioikeus: Tarkoittaa kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksia, kuten patentit, tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, mallit, toiminimet, tekijänoi-keudet, tietokantaoikeudet, mallioikeudet, keksinnöt, luottamukselliset tiedot, osaaminen ja muut immateriaalioikeudet ja edut koskien tai ollen osa tuotteita tai muita myyjän toimittamia materiaaleja.
v. Tuotteet: tarkoittavat myytäviä tuotteita tai tuotteita, jotka pyydetään myytäväksi sopimuksen nojalla myyjältä ostajalle.
vi. Markkinointiviesti: mikä tahansa markkinointiviesti myyjältä ostajalle missä tahansa muodossa ja huolimatta siitä, sisältyykö tähän tarjous tuotteiden myymiseksi ostajalle vai ei, ja joka on sitoumukseton ja joka voidaan peruuttaa milloin tahansa myyjän toimesta ennen kuin myyjä vahvistaa sen tarjoukseksi;
vii. Tekninen RMA; on kuvattu 11 artiklan osassa 1;
viii. Kaupallinen RMA; on kuvattu 11 artiklan osassa 1;


Artikla 3. Sovellusala


1. Näitä Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin jakelusopimuksiin, ostotilauksiin, mark-kinointiviesteihin tai muihin laillisisiin suhteisiin, joiden puitteissa myyjä markkinoi, myy tai toimittaa tuotteita ostajalle. Nämä Yleiset sopimusehdot sulkevat pois kaikkien muiden yleisien sopimusehtojen käytön.

2. Myyjä ja ostaja voivat poiketa näistä Yleisistä sopimusehdoista vain, jos poikkeamisesta sovitaan erikseen kirjallisesti myyjän ja ostajan välillä. Lisäksi, jotta poikeaminen olisi pä-tevä, näistä Yleisistä sopimusehdoista poikettaessa on erikseen ja nimenomaisesti viitat-tava näiden Yleisten sopimusehtojen siihen lausekkeeseen, josta kulloinkin poiketaan.

3. Edellä 2. kohdassa mainitun kaltainen poikkeama ei vaikuta muiden sovellettavien ehto-jen noudattamiseen eikä luo mitään poikkeamaa tai muutosta muihin sovellettaviin ehtoi-hin tai muihin sopimuksiin, oikeudellisiin suhteisiin ja velvollisuuksiin.

4. Kun myyjän ja ostajan välillä sovelletaan myyjän Yleisiä sopimusehtoja, myyjän ja osta-jan välisessä suhteessa noudatetaan kulloinkin vallitsevaa uusinta versiota myyjän Ylei-sistä sopimusehdoista (esim. nämä Yleiset ehdot ja näiden Yleisten ehtojen myöhemmät versiot) heti sen jälkeen, kun uusin versio myyjän Yleisistä sopimusehdoista on saatettu todisteellisesti ostajan tietoon ja saataville.

5. Kaikki olemassa olevat sopimukset, toimitukset tai muut lailliset sopimussuhteet, joihin myyjä ja ostaja ovat sitoutuneet ennen näiden Yleisten sopimusehtojen voimaantuloa, tu-levat olemaan näiden Yleisten sopimusehtojen alaisia siitä hetkestä lukien, kun myyjä ja ostaja ovat keskinäisessä suhteessaan sitoutuneet noudattamaan näitä Yleisiä sopimus-ehtoja (ks. artikla 4 kohta 2).


Artikla 4. Sopimus


1. Myyjän markkinointiviestit ostajalle eivät ole tarjouksia. Markkinointiviesti on sitoumukse-ton ja se voidaan peruuttaa milloin tahansa myyjän toimesta.

2. Sopimus syntyy, kun ostaja kirjallisesti hyväksyy nämä Yleiset sopimusehdot ja hyväk-symisen jälkeen tekee ostotilauksen myyjälle, jonka myyjä taholtaan hyväksyy. Ostoti-lausta pidetään aina ostajan myyjälle tekemänä tarjouksena, pohjautui ostotilaus myyjän markkinointiviestiin tai ei.

3. Tilaukset tulee tehdä sähköisesti käyttämällä sähköisiä menetelmiä kuten EDI, myyjän verkkokauppaa tai csv-tiedostoa. Mikäli tilaustavat vaativat manuaalista käsittelyä myy-jän taholla, myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta käsittelykulut. Tilaamista varten ostajalla on ostajan yksilöivä asiakasnumero sekä sisäänkirjautumistunnus. Näitä sisään kirjautu-mistietoja ei saa siirtää tai luovuttaa millekään taholle tai henkilölle ostajan organisaation ulkopuolella.

4. Myyjä toimittaa tuotteita koskevat tuotetiedot verkkosivustolleen. Annetut tuotetiedot ovat aina annettu vain tiedoksi ja ilman mitään velvoitetta myyjälle.

5. Myyjä pidättää oikeuden hylätä ostajan ostotilaus oman harkintansa mukaan tai veloittaa ostajalta lisämaksn, jonka hyväksyminen edellyttää ostajan hyväksyntää. Myyjä voi har-kintansa mukaan asettaa ostotilausten hyväksymiselle lisäehtoja esimerkiksi kauppahin-nan tai sen osan maksamisesta ennakkoon.

6. Jos myyjällä ei jostain syystä ole mahdollisuutta hyväksyä ostotilausta jonkin tietyn tuot-teen osalta, myyjän tulee, milloin se on kohtuudella mahdollista, neuvotella ostajan kans-sa vaihtoehtoisen tuotteen toimittamisesta. Vaihtoehtoisen tuotteen tilaukseen ja toimit-tamiseen sovelletaan näitä Yleisiä sopimusehtoja.

7. Ostajan tekemä ostotilaus on ostajaa sitova riippumatta siitä, miten ostotilaus on toimitet-tu myyjälle. Myyjä pyrkii, muttei sitoudu vahvistamaan sen, hyväksyykö myyjä ostoti-lauksen vai ei (=ostotilausvahvistus), kahden (2) työpäivän kuluessa ostotilauksen saatu-aan.

8. Kaikki ostotilauksen muutokset ja/tai peruutukset osittain tai kokonaan tapahtuvat vain, ellei myyjä erikseen muuta ilmoita, myyjän kirjallisella luvalla ja ehdolla, että myyjän jo suorittamat toimet korvataan ja toimitetut tuotteet maksetaan täysimääräisesti ostajan toimesta. Muutos- ja/tai peruutustilanteessa myyjä on aina oikeutettu siirtämän kaikki sille aiheutuneet ylimääräiset kulut ostajan vastattavaksi ja päättämään tilattujen tuotteiden toimitusajan uudelleen.

9. Ostajan on toimitettava myyjälle viipymättä kaikki tiedot ja selvitykset, jotka myyjä kat-soo tarpeelliseksi tai joita voidaan vähintään kohtuudella pitää tarpeellisena sopimuksen täyttämiseksi. Mikäli kaikkia näitä tietoja ja selvityksiä ei toimiteta myyjälle viipymättä myyjän niitä pyytäessä, myyjällä on oikeus osaltaan lykätä sopimuksen mukaisen suori-tuksen täyttämistä ja/tai vaatia ostajaa korvaamaan sille myöhästymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Ylimääräiset kustannukset korvataan myyjän käyttämien normaalien veloitusperusteiden mukaisesti.

10. Muut kuin myyjän ja ostajan nimenomaiseen sopimukseen perustuvat myyjän taholta sen tai sen edustajan toimesta annetut sitoumukset ja/tai tekemät järjestelyt ovat myyjää sitovia vain, jos nämä sitoumukset ja/tai järjestelyt on vahvistettu kirjallisesti ostajalle myyjän tai sen edustajan toimesta.

11. Myyjä ja ostaja ymmärtävät ja hyväksyvät, että sopimuksen solmimisen myötä kumpikin osapuoli voi saada haltuunsa toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja, esimerkiksi tietoa markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelmista. Molemmat osapuolet hyväksyvät, että sopi-musehdot ovat luottamuksellisia tietoja. Sopimusehtoihin kuuluvat rajoituksetta kaikki ta-loudelliset ehdot, sopimuksen sisältö sekä sopimukseen liittyvät raportit. Molemmat osa-puolet takaavat, että sen työntekijät ja muut toimijat käsittelevät näitä tietoja luottamuk-sellisesti ja salassa pitäen eivätkä kopioi, julkaise, luovuta tai käytä luottamuksellisia tieto-ja hyväkseen (näiden ehtojen vastaisesti). Osapuolet sitoutuvat käyttämään ja ylläpitämään turvallisuustoimia ja -menetelmiä, jotka suojelevat tietoja väärinkäytöltä, muuttamiselta, viiveiltä, tuhoutumiselta ja häviämiseltä. Tiedot toimitetaan ”sellaisenaan”. Luovuttava osapuoli ja sen edustajat eivät missään ti-lanteessa vastaa tietojen epätarkkuudesta tai vaillinaisuudesta.

Tämä sitoumus säilyy voimassa myös sopimuksen päättymisen tai purkamisen jälkeen.


Artikla 5. Hinnat


1. Myyjä ilmoittaa kaikki hinnat euroissa (€), ellei toisin ole erikseen sovittu.

2. Myyjän ilmoittama tuotteiden ostohinta ei pidä sisällään arvonlisäveroa (ALV) tai muita tapahtumaperusteisia veroja, tullimaksuja tai muita, kuten artiklan 6 kohdassa 3 tarkoitet-tuja kustannuksia, ellei kirjallisesti erikseen toisin sovita. Tarvittaessa ostaja suorittaa ar-vonlisäveron ja muut liiketoimiin perustuvat verot ja tullimaksut ostohinnan lisäksi myyjäl-le.

Mikäli vero- tai tulliviranomainen takautuvasti päättää:
(1) että myyjää on pidettävä tuotteiden maahantuojana ostajan sijasta tai
(2) että myyjän olisi pitänyt kohdella sen ja ostajan välistä liiketointa arvonlisäverollisena liiketoimena
ja minkä seurauksena myyjän vastattavaksi takautuvasti määrätään arvonlisävero (sis. tuonnin arvonlisäveron), muu tapahtumaperusteinen vero tai tullimaksu, mukaan lukien näiden maksujen viivästyksistä aiheutuvat korot, sakot tai muut rahalliset seuraamukset, ostaja sitoutuu korvaamaan myyjälle kaikki nämä myyjän maksettavaksi määrätyt mak-sut sekä vahingot ja menetykset, jotka ovat seurausta viranomaisen tekemästä arviosta (esim. ylimääräinen arvonlisävero ja tullimaksut, arvioinnit, jne.).

3. Myyjän ilmoittamat hinnat tuotteille ovat osapuolia sitovia vain myyjän hyväksyessä osto-tilauksen artiklan 4 kohdan 2 mukaisesti.

4. Siitä huolimatta, että ostaja tekee toistuvasti tilauksia myyjän ja ostajan välisen toistaisek-si voimassa´olevan sopimuksen perusteella, myyjällä on kaikkina aikoina oikeus yksi-puolisesti muuttaa tuotteiden hintoja.

5. Myyjällä on oikeus muuttaa hintoja ennalta arvaamattomissa tilanteissa, joihin hän ei voi itse vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi euron arvon heikkeneminen ja raaka-aine- tai kuljetuskustannusten nousu.


Artikla 6. Toimitus


1. Myyjän ilmoittamat toimituspäivämäärät eivät koskaan ole myyjää sitovia määräaikoja, eivätkä poikkeamat näistä päivämääristä anna ostajalle oikeutta vaatia myyjältä vahin-gonkorvausta tai peruuttaa tai irtisanoa sopimusta, ellei erikseen toisin ole sovittu.

2. Myyjän ilmoittamat toimituspäivämäärät ovat aina ehdollisia ajoissa vastaanotettujen lu-pien tai lisenssien, ostajan toimittamien tietojen ja asiakirjojen sekä ostajan velvoitteena olevien kulloinkin ajankohtaisten maksujen tai muiden velvoitteiden suorittamisen suh-teen. Siinä tapauksessa, etteivät kaikki tuotteiden toimittamiseen liittyvät ehdot täyty, myyjä voi vapaasti muuttaa toimituspäivämääriä.

3. Jollei myyjän antamassa ostotilausvahvistuksessa toisin määrätä, kaikki tuotteiden toimi-tuksesta aiheutuvat kustannukset (esim. toimitus-, vakuutus-, hallinto- ja kuljetuskustan-nukset ja niin edelleen) kuuluvat ostajan vastattavaksi myyjän ja ostajan välillä muutoin tuotteiden ja/tai palveluiden hinnasta sovitun ohella. Siinä tapauksessa, että myyjä suorit-taa ostajalle (lisä-)palveluita, joiden hinnasta ei ole erikseen sovittu, myyjällä on oikeus veloittaa ostajalta näiden palveluiden tuottamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset voittomarginaalilla lisättynä ja/tai myyjän normaalisti näistä tai vastaavista palveluista ve-loittama hinta.

4. Jos tuotteet toimitetaan lavoilla, joihin kohdistuu pantti, pantti laskutetaan ostajalta.

5. EU:n sisällä tuotteet toimitetaan DAP-ehdoin, EU:n ulkopuolelle tuotteet toimitetaan FCA-ehdoin.

6. Jos ostaja haluaa, että tuotteet toimitetaan ostajalle tietyllä tavanomaisista toimituksista poikkeavalla tavalla, myyjä voi vaatia ostajaa korvaamaan sille tästä aiheutuvat ylimää-räiset kustannukset muiden toimituskustannusten lisäksi.

7. Ostaja on velvollinen hyväksymään kaikki sille toimitetut tuotteet lukuun ottamatta artik-lan 9 kohdassa 2 tarkoitettua tilannetta tai jos ostaja muutoin voi osoittaa sille toimitetun tuotteen olleen sopimuksen vastaisen. Jos ostaja ei hyväksy toimitusta, ostaja on velvol-linen korvamaan myyjälle tästä kieltäytymisestä myyjälle aiheutuvat kaikki kulut, kustan-nukset ja vahingot.


Artikla 7. Vaaranvastuun siirtyminen


Vaaranvastuu tuotteisiin siirtyy ostajalle, kun tuotteet on toimitettu ostajalle tai ostajan ni-meämälle vastaanottajalle.


Artikla 8. Teollis- ja tekijänoikeudet


1. Kaikkia myyjän tarjoamia tuotteita koskevat immateriaaliset oikeudet kuuluvat yksin-omaisesti myyjälle tai myyjälle lisenssin antaneelle taholle. Ostaja sitoutuu olemaan vaa-timatta immateriaalioikeuksia itselleen ja hyväksyy sen, ettei näitä oikeuksia koskaan luovuteta ostajalle.

2. Mikäli kolmas osapuoli esittää ostajaa vastaan immateriaalioikeuden loukkaukseen pe-rustuvia vaatimuksia, myyjällä on oikeus puolustatautua esitettyjä vaatimuksia vastaan, ryhtyä tarvittaviin oikeustoimiin kolmatta osapuolta vastaan tai ryhtyä muihin yksityisoi-keudellisiin toimiin tai järjestelyihin kolmannen osapuolen kanssa. Ostajalla on tällöin tar-vittaessa velvollisuus myötävaikuttaa myyjän toimenpiteisiin.

3. Ostajalla ei ole lupaa tehdä minkäänlaisia muutoksia tai mukautuksia tuotteeseen, tuote-pakkaukseen, tuotemerkkeihin, kauppanimiin tai muihin ominaisuuksiin, joiden perusteel-la tuote on tunnistettavissa, ja jotka ovat liitettyjä tai asetettuja myyjän tai myyjälle lisens-sin antaneen tahon toimesta tuotteeseen tai pakkaukseen.

4. Myyjä ei ole vastuussa vioista, vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat epätarkkuuk-sista tai epätäydellisyyksistä teknisissä määritelmissä, malleissa, piirustuksissa, mallin-nuksissa, kuvauksissa, kuvissa ja muissa IP-sisällöissä.

5. Ostaja voi vastaanottaa kuvia, äänitiedostoja, tekstejä ja videoleikkeitä (kutsutaan yhtei-sesti nimityksellä markkinointimateriaalit), jotka käsittelevät myyjän tuotteita ja (rekiste-röityjä) tavaramerkkejä (logoja) myyjän ja/tai sen tytäryhtiöiden nimissä. Ostajalla on oi-keus käyttää näitä markkinointimateriaaleja vain sopimuksen voimassaolon ajan ja vain tuotteiden markkinointitarkoituksiin. Ostaja vakuuttaa, että markkinointimateriaaleja ei luovuteta myyjän organisaatioon kuulumattomille henkilöille tai yrityksille.


Artikla 9. Tuotteiden vaatimusten mukaisuus


1. Ostajalla on velvollisuus tarkistaa sille toimitetut tuotteet huolellisesti toimitusta vastaan-otettaessa. Kaikki ostajalle toimitettuja tuotteita koskevat reklamaatiot on tehtävä myyjäl-le viiden (5) työpäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Reklamaatio on tehtävä kirjallisena ja siitä tulee ilmetä selvästi reklamaation peruste. Jos myyjä on toimittanut os-tajalle väärät tuotteet tai enemmän tuotteita kuin ostaja on tilannut, ostaja joko palauttaa nämä tuotteet myyjälle tai ilmoittaa myyjälle ottavansa myös nämä tuotteet vastaan, jol-loin myyjä laatii lisätilauksen näiden toimitettujen tuotteiden osalta.

2. Jos pakkaus on toimitushetkellä näkyvästi vahingoittunut ja/tai pakkaus on avattu, ostaja voi kieltäytyä kokonaan vastaanottamasta toimitusta tai olla hyväksymättä toimitusta. Jos ostaja ei hyväksy toimitusta, tällöin ostaja antaa tavarankuljettajalle asiakirjan, johon hän tekee merkinnän toimituksen virheellisyydestä. Ostajan tulee välittömästi ja kirjalli-sesti ilmoittaa myyjälle kieltäytymisestään ottaa toimitusta vastaan tai toimituksen toden-tamis-/tarkastustarpeesta.

3. Viat ja puutteet, jotka eivät ole olleet havaittavissa toimitushetkellä ja joita ei olisi voitu-kaan havaita toimituksen huolellisessa tarkistuksessa toimitusta vastaanotettaessa, tulee ilmoittaa myyjälle RMA-menettelyllä, joka on kuvattu artiklassa 11.

4. Ostajan kaikki oikeutetut vaatimukset myyjää kohtaan toimitetuissa tuotteissa olevien vikojen ja puutteiden perusteella raukeavat, jos:
a) myyjää ei ole reklamoitu vioista tai puutteista edellä mainituissa määräajoissa ja/tai menettelytavalla;
b) ostaja laiminlyö toimia yhteistyössä myyjän kanssa reklamaation oikeellisuutta selvitet-täessä/arvioitaessa;
c) ostaja ei ole kiinnittänyt, käsitellyt, käyttänyt, säilyttänyt tai ylläpitänyt tuotteita asian-mukaisella tavalla tai ostaja on käyttänyt, käsitellyt tai säilyttänyt tuotteita olosuhteisiin tai tuotteiden käyttötarkoituksiin nähden virheellisellä tavalla; tai
d) ostaja on jatkanut tuotteen myyntiä siinä havaitusta viasta ja puutteesta huolimatta.

 

 

 

Artikla 10. Takuu


1. Myyjä ei anna ostajalle mitään muuta kuin näissä Yleisissä sopimusehdoissa mainittun tuotteiden laatua koskevan takuun.

2. Myyjä antaa takuun omalla tuotemerkillä (Nedis) kuluttajalle myydyille tuotteille kah-denkymmenenneljän (24) kuukauden ajan. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin os-taja myy tuotteen edelleen, edellyksellä, että tuote on myyty edelleen kolmen (3) kuu-kauden kuluessa siitä hetkestä, kun ostaja on ostanut tuotteen myyjältä. Mikäli ostajal-ta tuotteen hankkinut taho käyttää tuotetta ammattimaisesti tai elikeinotoiminnassaan, takuu tuotteille rajoitetaan kahteentoista (12) kuukauteen. Myyjän tuotteelle antama takuu päättyy kuitenkin aina kahdenkymmenenseitsemän (27) kuukauden, tai edellä mainittuun ammattimaiseen tai elinkeinotoimintaan myydyn tuotteen osalta, viidentois-ta (15) kuukauden kuluttua siitä, kun myyjä on myynyt tuotteen ostajalle. Riitatilan-teessa näyttötaakka tuotteen käytön ei-ammattimaisesta tai ammattimaisesta tai vas-taavasta luonteesta on ostajalla ja ostajan tulee esittää kaikissa tapauksissa kopio al-kuperäisestä laskusta/sopimuksesta. Tässä kohdassa mainittujen takuuaikojen päätyt-tyä myyjällä ei ole mitään velvollisuuksia ostajaan tai loppukäyttäjää kohtaan.

3. Muiden kuin myyjän omalla tuotemerkillä myytyjen tuotteiden (muu kuin Nedis) osalta noudatetaan näiden tuotteiden valmistajan antamia takuuehtoja ja -aikoja. Tieto näistä takuuehdoista on saatavilla myyjän verkkokaupasta tai pyydettäessä. Muutoin tässä kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan, mitä edellä kohdassa 2. on esitetty. Tässä kohdassa mainitut ehdot eivät vähennä tai poista ostajan oikeuksia suhteessa tässä kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistajaan.

4. Takuuta koskevat vaatimukset tulee esittää myyjälle kirjallisesti 11. artiklassa kuvat-tua RMA-menettelyä käyttäen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun vir-heellisyys tai vika on havaittu tai olisi pitänyt kohtuudella kyetä havaitsemaan.

5. Jos myyjä katsoo esitetyn takuuta koskevan vaatimuksen perustelluksi ja vian kuulu-van takuun piiriin, myyjä voi oman harkintansa mukaan joko a) korjata tuotteessa ole-van vian, b) toimitttaa korvaavan tuotteen tai osan, tai c) palauttaa tuotteen ostohin-nan ostajalle ja irtisanoa tehty sopimus tältä osin ilman eri menettelyä. Myyjä ja ostaja voivat sopia siitä, että viallinen tuote korvataan vastaavalla tuotteella.

6. Jos ostaja tai kolmas osapuoli on korjannut ja/tai tehnyt muutoksia tuotteeseen ilman, että myyjä on antanut tähän etukäteisen kirjallisen suostumuksensa, myyjän antama takuu raukeaa.

7. Mikäli vialliseksi väitetyssä tuotteessa ei havaita vikoja myyjän tuotteelle suorittamas-sa testauksessa ja tutkimuksessa, myyjä veloittaa ostajalta tutkimiskustannuksina vä-hintään 20 euroa, sekä palauttaa tuotteen ostajalle ostajan kustannuksella.

8. Takuuta ei sovelleta, jos tuotteessa ilmennyt vika johtuu tuotteen normaalista kulumi-sesta, sopimattomasta tai virheellisestä käyttämisestä, tuotetta koskevien käyttö- ja muiden ohjeiden laiminlyömisestä tai ohjeiden vastaisesta tuotteen käytöstä taikka tuotteen helposti särkyvien osien vahingoittumisesta.

9. Tässä artiklassa kuvatun takuun ulkopuolelle jäävät kehitys- ja testaustarkoituksiin annetut näytteet, prototyypit ja tuotteen esituotantoversiot.

10. Jos tuotteen loppukäyttäjä on kuluttaja, noudatetaan edellä tässä artiklassa olevien yleisten ehtojen ohella kuluttajansuojalain (38/1979) säännöksiä siltä osin kuin kulutta-ja voi kohdistaa tavaran virheellisyyttä koskevia vaatimuksia mainitun lain mukaan suoraan myös tuoteen maahantuojaan.

 

 

 

 

 

 

Artikla 11. Ehdot tuotteiden palauttamiselle


1. Jos ostaja haluaa palauttaa toimitetut tuotteet niissä olevan teknisen vian (”Tekninen RMA”) vuoksi tai tilanteessa, jossa ostajalle on toimitettu liikaa tai muita tuotteita, kuin mi-tä ostaja on tilannut (”Kaupallinen RMA”), hän voi palauttaa tuotteet vasta saatuaan myy-jältä RMA-numeron (RMA = Return Material Authorisation) ja ilmoitettuaan myyjälle myyjän osoittamalla tavalla syyn tuotteiden palauttamiselle sekä mahdollisuuksien mu-kaan myös havaitut viat ja/tai puutteet tuotteessa tai tuotteiden toimituksessa.

2. Jos ostaja haluaa palauttaa toimitetut tuotteet Kaupallisen RMA:n perusteella, ostajan tu-lee tällöin ilmoittaa tästä myyjälle myyjän verkkokaupan RMA-osan kautta tehtävällä il-moituksella viiden (5) työpäivän kuluessa siitä, kun tuote/tuotteet vastaanotettiin, noudat-taen mitä tässä artiklassa on RMA-menettelystä esitetty. Tuotteet, jotka ovat räätälöity tai tilattu nimenomaisesti ostajaa varten, eivät voi tulla palautetuksi Kaupallisen RMA:n pe-rusteella.

3. Ostajan tulee täyttää RMA-lomake ennen tuotteen palauttamista. RMA-lomakkeen voi täyttää myyjän verkkokaupassa.

4. Saatuaan RMA-pyynnön myyjä arvioi esitetyn pyynnön oikeellisuuden. Jos tuote on pa-lautettavissa Teknisen tai Kaupallisen RMA:n perusteella, myyjä hyväksyy RMA-pyynnön, jolloin ostajalle annetaan RMA-numero ja ohjeet tuotteen/tuotteiden palautta-miseksi. Vaihtoehtoisesti myyjä voi ilmoittaa, että myyjä hyväksyy RMA:n ilman, että os-taja palauttaa tuotteen. Lähtökohtaisesti tuote/tuotteet täytyy aina palauttaa kokonaisuu-dessaan kaikkine siihen kuuluvine osineen, ellei myyjä selvästi muuta ilmoita. Jos tuotet-ta ei tarvitse yksittäistapauksessa palauttaa, tällöin ostajan tulee kuitenkin hävittää hänen haltuunsa jäänyt tuote.

5. RMA-numero on voimassa kolmekymmnentä (30) päivää sen myöntämisestä. Jos tuot-teita ei palauteta tässä ajassa, RMA-numero vanhenee ja ostajan tulee pyytää myyjältä uusi RMA-numero.

6. Myyjä hyväksyy vain ne palautukset, joilla on voimassa oleva RMA-numero. Kaupallisen RMA:n ollessa kyseessä edellytetään, että palautettavat tuotteet ovat näiden alkuperäi-sissä vahingoittumattomissa pakkauksissa, eikä niissä tai niiden pakkauksissa ole mitään ostajan kirjoituksia, merkintöjä, hintalappuja, jne. RMA-numeron tulee olla selvästi näky-villä pakkauksen ulkopuolella. Palautuskuljetuksen aikana syntynyt vahinko, joka johtuu tuotteiden riittämättömästä tai puutteellisesta pakkaamisesta, on peruste myyjälle kieltyä hyväksymästä tuotteiden palautusta.

7. Teknisen RMA:n ollessa kyseessä myyjä todentaa kymmenen (10) työpäivän kuluessa siitä, kun myyjä on ottanut tuotteen vastaan Hertogenboschissa Alankomaissa, että onko tuote ostajan ilmoittamalla tavalla viallinen ja että kuuluuko vika annetun takuun alaisuu-teen. Kaupallisen RMA:n ollessa kyseessä myyjä lähettää ostajalle hyvityslaskun, joka on 80 % ostajalta veloitetusta nettohinnasta, josta on lisäksi vähennetty huomioon otetta-vat lähetys-/kuljetuskustannukset, sen jälkeen, kun myyjä on vastaanottanut ja tarkista-nut tuotteet.

8. Kaupallinen RMA ei koske seuraavia tuotteita:

a. Tieto-, ääni-, video- ja muut tallennusalustat;
b. Kirjat, jos pakkaus on avattu;
c. Ohjelmistot ja tuotteet, joihin sisätyy ohjelmisto, jos pakkaus on avattu;
d. CD-, MD-, DVD- ja Blu-ray -levyt;
e. värikasetit ja väriaineet;
f. Liimat, jos pakkaus on avattu;
g. Käytetyt aerosolit/sumuttimet/kaasusytyttimet/puhdistusnesteet;
h. Tietokoneiden osat, jos pakkaus on avattu;
i. Sisäänrakennetut komponentit, kuten CD-ajurit, videokortit, kiinteät kiintolevyt;
j. Satelliittivastaanottimet älykortilla, jos älykortti on aktivoitu;
k. Terveystuotteet, jos pakkaus on avattu;
l. Lamput, aktiiviset ja passiiviset komponentit sekä näitä vastaavat tuotteet;
m. Rakennetut rakennuskomponentit ja osat, jotka on jo käytetty rakennelmiin;
n. Erikoistilaukset, kuten ei-varastossa olevat tuotteet, varaosat ja kojelautaan upotet-tavat järjestelmät;
o. akut ja UPS-akut.

9. Ellei erikseen kirjallisesti muuta sovita myyjän ja ostajan välillä, myyjä ei hyväksy mitään muita tuotteiden palautuksia kuin tässä artiklassa kuvatut Teknisen ja Kaupallisen RMA:n.

10. Jos jokin tuote poistetaan markkinoilta, myyjä antaa ostajalle yksityiskohtaiset ohjeet, joiden mukaan ostajan on toimittava. Kaikki ostajan tekemät näiden toimintaohjeiden to-teuttamiseen liittyvät toimet ja kulut vaativat myyjän kirjallista suostumusta, jota ei saa syyttä evätä. Myyjän vastuulla on korvata ostajalle kohtuulliset kulut, jotka aiheutuvat tuotteen takaisinvedosta ja tuotteiden palauttamisesta myyjälle toimintaohjeiden mukaan. Näihin kuluihin kuuluvat tuotteen hankintahinta, niiden tuotteiden osalta jotka on palautettu myyjälle takaisinvedon vuoksi. Myyjä on sitoutunut toimimaan ostajan kanssa yhteistyös-sä ja auttamaan häntä takaisinvetoprosessin aikana sekä korvaamaan aiheutuneet kulut sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut markkinoilta poistetut tuotteet.


Artikla 12. Vastuut


1. Myyjä ei koskaan ole vahingonkorvausvastuussa ostajaa kohtaan, ellei myyjän menette-ly ole tahallista tai törkeän huolimatonta.

2. Myyjä ei koskaan ole missään vastuussa ostajaa kohtaan voittojen, liikevaihdon tai sopi-musten menetyksestä taikka mistään muusta välillisestä menetyksestä taikka suorasta tai epäsuorasta vahingosta riippuumatta siitä, onko menetys tai vahinko aiheutettu lain-vastaisella menettelyllä, huolimattomuudella, sopimusrikkomuksella tai muulla tavalla.

3. Myyjän rahamääräinen kokonaisvastuu ei koskaan ole enempää kuin mitä ostaja on maksanut tuotteesta/tuotteista, jonka/joiden väitetään aiheuttaneen ostajan menetyksen tai vahingon, myyjälle.

4. Ostaja suojaa myyjää kaikilta vahingoilta, kolmannen osapuolen vaatimuksilta ja/tai kai-kenlaisilta kustannuksilta, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti ostajan antamasta väärästä tiedosta/kuvauksesta, lainvastaisesta menettelystä, huolimattomuudesta ja/tai erehdyksestä.

5. Jos myyjä antaa ostajalle tuotteita koskevia ohjeita tai neuvoja, annetut ohjeet tai neuvot eivät koskaan ja missään tilanteessa muodosta myyjälle minkäänlaista vastuuta ostajaa kohtaan.

6. Myyjä ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat ostajan ostotilauk-sen väärinymmärryksestä, vääristymisestä tai viivästymisestä taikka ostotilauksen vir-heellisestä välittymisestä/toimituksesta, joka on seurausta internetin tai muun viestintävä-lineen käytöstä myyjän ja ostajan välillä tai myyjän kolmannen osapuolen välillä.

7. Minkäänlaisen riitatilanteen ilmetessä myyjän ja ostajan välillä tällä artiklalla on etusija suhteessa muihin näiden Yleisten sopimusehtojen artikloihin.

8. Jos tuotteen loppukäyttäjänä on kuluttaja, maahantuojan vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan edellä tässä artiklassa olevia määräyksiä, ellei tuoteturvallisuuslaista (694/1990) muuta johdu.


Artikla 13. Omistuksenpidätys ja vakuus


1. Myyjä pidättää omistusoikeuden ostajalle sopimuksen mukaan toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes ostaja on kokonaisuudessaan suorittanut myyjälle sille toimitettujen tuotteiden kauppahinnan ja kaikki muut ostajan suoritettavaksi kuuluvat maksut. Myyjä voi harkin-tansa mukaan edellyttää ostajaa asettamaan myyjän saatavan turvaavan vakuuden os-tajan velvoitteiden täyttämisestä.

2. Edellä kohdassa 1. todetusta huolimatta ostajalla on oikeus myydä tuotteita eteenpäin kolmansille tahoille liiketoimintansa normaaleissa puitteissa. Tällöin ostaja tilittää eteen-päin myydyistä tuotteista saamansa rahavarat välittömästi myyjälle. Jos kuitenkin tuot-teiden eteenpäin myyminen on tapahtunut muutoin kuin käteiskaupalla, tällöin myynnistä saadut varat tilitetään myyjälle välittömästi ostajan saatua varat haltuunsa.

3. Jos ostaja ei noudata tai on olemassa perusteltu epäilys, että ostaja ei tule noudattamaan sille kuuluvia velvoitteita, myyjä on oikeutettu ottamaan jo toimitetut, mutta sen omistuk-sessa edelleen olevat tuotteet takaisin ostajalta tai kolmannelta osapuolelta, joka pitää tuotteita hallussaan ostajan puolesta tai lukuun. Ostajalla on velvollisuus myötävaikuttaa myyjän mainittun oikeuden toteutumiseen uhalla, että ostaja on velvollinen suorittamaan myyjälle myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyömisen takia kultakin päivältä, jolloin ostaja laiminlyö velvollisuuttaan, sakkoa, jonka suuruus on 10 % sille toimitettujen tuotteiden hinnasta.
Kun myyjä ottaa tuotteet edellä mainitulla tavalla takaisin, ostajalle hyvitetään tuotteiden markkina-arvo, josta vähennetään tuotteiden palautuksesta myyjälle aiheutuneet kulut ja kustannukset sekä vahingot, käsittäen myös menetetyt liikevoitot. Ostajalle tehtävän hy-vityksen perusteena oleva markkina-arvo, josta myös vähennykset tehdään, ei kuiten-kaan koskaan ole enempää kuin mitä alkuperäinen tuotteiden ostohinta ostajalle oli. Edel-lä sanottu ei rajoita millään tavalla muita myyjälle kuuluvia oikeuksia.

4. Ostajalla ei ole oikeutta perustaa kolmannen osapuolen hyväksi pantti- tai muuta vastaa-vaa vakuusoikeutta myyjän omistamiin tuotteisiin.

5. Ostaja huolehtii siitä, että sen hallussa olevat sille toimitetut tuotteet, jotka ovat myyjän omistuksenpidätysehdon piirissä, ovat yksilöitävissä niin kauan, kunnes omistusoikeus tuotteisiin on kokonaisuudessaan siirtynyt ostajalle. Ostaja huolehtii sille toimitettujen tuot-teiden vakuuttamisesta tulipalon, räjähdyksen, vesivahingon ja varkauden varalta ja osta-ja on velvollinen myyjän pyynnöstä esittämään myyjälle todistuksen tuotteiden vakuut-tamisesta ja vakuutuksen voimassa olosta.

Vakuutuksen antajaa kohtaan esitetyt vaatimukset eivät vaikuta ostajan velvollisuuteen maksaa tuhoutuneet/vaurioituneet tuotteet myyjälle.


Artikla 14. Maksusuoritus


1. Ostaja tekee kaikki maksusuoritukset euroissa (€), ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu. Myyntihinta maksetaan sopimuksessa hyväksytyn maksukauden aikana tai en-nakkomaksuna, jos maksukaudesta ei ole sovittu.

2. Maksuajanjakson viimeinen päivä on laskussa mainittu eräpäivä.

3. Maksukauden sopimisesta huolimatta myyjällä on aina oikeus vaatia ostajalta osittaista tai täysimääräistä ennakkomaksua ja/tai edellyttää ostajaa esittämään tositteen tai muun varmistuksen maksusuorituksen tekemisestä.

4. Maksusuorituksen tapahtuessa pankkisiirtona, maksusuorituksen katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jolloin tehty maksusuoritus näkyy myyjän pankkitilillä.

5. Jos ostaja ei ole maksanut laskua kokonaisuudessaan viimeistään laskun eräpäivänä, katsotaan ostajan syyllistyneen sopimusrikkomukseen ja myyjällä on oikeus eräännyttää kaikki saatavansa ostajalta välittömästi suoritettavaksi. Tällöin myyjällä on myös osaltaan oikeus ilman seuraamuksia pidättyä kaikkien velvoitteidensa täyttämisestä suhteessa os-tajaan.

6. Jos ostaja ei ole maksanut laskua viimeistään laskun eräpäivänä, myyjä on välittömästi ilman erillistä ilmoitusta oikeutettu vaatimaan ostajalta erääntyneelle velkasaldolle viiväs-tyskorkona 18 %:n vuotuista korkoa vastaavan koron.

7. Reklamaatiot, valitukset, viat, tms. eivät oikeuta ostajaa pidättymään maksusuoritukses-taan. Ostajalla ei milloinkaan ole ilman myyjän tähän erikseen antamaa kirjallista suos-tumusta oikeutta alentaa ostajan maksusuorituksen määrää.

8. Myyjällä on oikeus vaatia ostajaa korvaamaan kaikki kulut ja kustannukset, jotka myyjäl-le aiheutuvat myyjän saatavien perimisestä ostajalta. Myyjän perintäkulut ja -kustannukset ovat aina vähintään 15 prosenttia peritystä arvonlisäverottomasta pää-omasta, kuitenkin aina vähintään 150,00 euroa. Ostaja vastaa myyjän saatavien perimi-sestä tuomioistuimessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista täysimääräisesti siten kuin oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta riita-asiassa on lailla säädetty.

9. Ostajan maksusuoritukset käytetään ensin myyjän kulujen, sitten korkojen ja lopuksi vel-kapääoman suoritukseksi.

10. Jos ostajan taloudellisessa tilanteessa tapahtuu olennainen muutos huonompaan sen jäl-keen, kun myyjän ja ostajan välillä on päästy sopimukseen, mutta ennen tuotteiden toimi-tusta ostajalle, myyjällä on oikeus osaksi tai kokonaan pidättyä omasta suorituksestaan ja/tai vaatia maksuehtojen uudelleen neuvottelemista.

11. Myyjä on valintansa mukaan oikeutettu siirtämään saatavansa ostajalta luottovakuutuk-senantajalle tai factoring-yhtiölle.

12. Kaikki laskua koskevat huomautukset on tehtävä ennen laskun eräpäivää. Laskun erä-päivän jälkeen laskua pidetään kaikilta osin oikeana ja lopullisena.


Artikla 15. Ylivoimainen este (Force Majeure)


1. Myyjä ei vastaa sen suorituksessa olevasta virheestä tai viivästyksestä tai ostajalle ai-heutuvista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimai-sena esteenä pidetään, muttei rajoittuen näihin, vientikieltoa, tuontikieltoa, lakkoa, liiken-teen keskeytymistä, levottomuuksia, sotatoimia, tuli- ja vesivahinkoja, konevikoja, säh-könjakelun keskeytymistä, kolmansien osapuolten virheellisiä tai puutteellisia toimia, minkään tasoisia tuonti- tai vientirajoituksia ja markkinointikieltoja.

2. Mikäli myyjä toteaa ylivoimaisen esteen olevan luonteeltaan väliaikainen ja ylivoimainen este on kestoltaan alle kaksi (2) kuukautta, myyjällä on oikeus lykätä omaa suoritustaan siihen saakka, kunnes ylivoimainen este ja sen aiheuttanut seikka on poistunut.

3. Mikäli myyjä toteaa ylivoimaisen esteen olevan pysyvä, tällöin jokainen sopimuksen osapuoli on oikeutettu mukauttamaan omaa sopimuksen mukaista suoritustaan olosuh-teiden mukaiseksi tai päättämään sopimuksen osaksi tai kokonaan ilman eri menettelyä ja korvausvelvollisuuksitta toiselle osapuolelle.

4. Jos myyjä on ylivoimaisen esteen alkaessa täyttänyt myyjän ja ostajan välistä sopimusta osittain, myyjällä on oikeus vaatia ostajalta erillistä ja ennenaikaista maksusuoritusta näil-tä osin. Ostaja vastaa tästä maksusuorituksesta kuten muista myyjän ja ostajan välillä tehdyn sopimuksen mukaisista maksusuorituksista.


Artikla 16. Sopimuksen päättyminen, keskeytyminen ja peruuttami-nen


1. Kaikkien lain tarjoamien mahdollisuuksien ohella myyjällä on oikeus osaltaan keskeyttää sopimusvelvoitteidensa suorittaminen ja noudattaminen, mikäli:
a. ostaja ei noudata maksu- tai muita velvollisuuksiaan ajallaan ja täysimittaisesti;
b. myyjä on vaatinut ostajaa asettamaan myyjän ja ostajan välisen sopimuksen tai näi-den Yleisten sopimusehtojen perusteella vakuuden ostajan sopimusvelvoitteiden täyttämisestä, mutta ostaja ei tätä vaadittua vakuutta aseta;
c. ostaja on ulosotossa tai muuten todettu varattomaksi, ostajaa on haettu tai ostaja on asetettu konkurssiin tai ostaja on hakenut tai ostajan kohdalla on aloitettu yrityssa-neeraus;
d. myyjän tietoon on tullut muita seikkoja, jotka kohtuudella antavat perusteen uskoa, ettei ostaja kykene suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan.

2. Kaikkien lain tarjoamien mahdollisuuksien ohella, jos ostaja ei noudata myyjän ja ostajan välisen sopimuksen ja/tai näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisia velvollisuuksiaan, myyjällä on oikeus irtisanoa myyjän ja ostajan välinen sopimus päättymään osaksi tai kokonaan heti ilman irtisanomisaikaa ja ilman, että myyjällä olisi velvollisuus suorittaa os-tajalle mitään korvausta tai palautusta sopimuksen päättymisen johdosta. Ostaja on aina velvollinen korvaamaan velvollisuuksiensa laiminlyömisellä tai muulla noudattamatta jät-tämisellä aiheuttamansa vahingon ja menetyksen.

3. Myyjällä on oikeus irtisanoa tai muuttaa myyjän ja ostajan välistä sopimusta, jos sopi-muksen syntymisen jälkeen olosuhteissa tapahtuu sellainen muutos, että myyjän ja osta-jan välisen sopimuksen ja/tai näiden Yleisten sopimusehtojen noudattaminen tulee mah-dottomaksi. Myyjällä on vastaava oikeus, jos muuttuneiden olosuhteiden takia myyjän ei voida kohtuudella odottaa voivan noudattaa myyjän ja ostajan välistä sopimusta ja/tai näi-tä Yleisiä sopimusehtoja.

4. Myyjällä on oikeus irtisanoa myyjän ja ostajan välinen sopimus päättymään heti ilman irtisanomisaikaa ja/tai mitätöidä ostajan tekemä ostotilaus ilman, että myyjällä olisi velvol-lisuus suorittaa ostajalle mitään korvausta tai palautusta sopimuksen päättymisen johdos-ta, jos ostaja todetaan ulosotossa tai muuten varattomaksi, ostajan osalta aloitetaan yri-tyssaneerausmenettely, ostaja asetaan konkurssiin tai ostaja muun seikan takia menet-tää oikeutensa vapaasti määrätä omaisuudestaan tai omaisuutensa käyttämisestä.

5. Riippumatta siitä, onko myyjän ja ostajan välinen sopimus voimassa määräaikaisena vai toistaiseksi voimassa olevana, myyjällä on aina oikeus ilman vahingonkorvausvelvolli-suutta irtisanoa sopimus päättymään noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

6. Ostajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai peruuttaa sopimusta ilman, että myyjä on antanut tähän etukäteisen kirjallisen suostumuksensa. Myyjän on annettava suostumuksensa, jos ostajan pyyntöä on kohtuudella pidettävä perusteltuna. Myyjä voi asettaa suostumuksel-leen ehtoja. Ostajan myyjälle jo toimittamat ostotilaukset ovat kuitenkin aina ostajaa sito-via ja myyjällä on oikeus täyttää tehty tilaus ja toimittaa tilatut tuotteet ostajalle sopimuk-sen mukaisesti. Myyjä voi kuitenkin harkintansa mukaan antaa suostumuksensa ostoti-lauksen mitätöimiselle.


Artikla 17. Kuittaus


1. Myyjällä on aina oikeus kuitata mikä tahansa ostajan vaatimus myyjää kohtaan myyjän ja/tai sen tytäryhtiön vastasaamisella ostajalta.

2. Ostajalla on kuittausoikeus myyjän ja ostajan välisessä suhteessa vain, jos vastasaata-van määrä myyjän toimesta on hyväksytty tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistettu.


Artikla 18. Sovellettava laki ja riitatilanteet


1. Näihin Yleisiin sopimusehtoihin ja sopimuksiin, joihin nämä Yleiset sopimusehdot liittyvät ja joihin myyjä on sitoutunut, sovelletaan Alankomaiden lakia.Kansainvälisen kaupan yleissopimusta (Convention on Contracts for the International Sale of Products - CISG) ei sovelleta.

2. Kaikki erimielisyydet myyjän ja ostajan välillä on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan so-vinnollisesti myyjän ja ostajan välillä käytävin neuvotteluin. Mikäli myyjän ja ostajan väli-sissä neuvotteluissa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, asia käsitellään myyjän kotipai-kan yleisessä alioikeudessa. Edellä sanotusta poiketen myyjällä on harkintansa mukaan oikeus saattaa asia myös välimiesmenettelyssä tai lain mukaan toimivaltaisessa tuomio-istuimessa käsiteltäväksi.


Artikla 19. Yksittäisen ehdon pätemättömyys ja sen vaikutus muiden ehtojen päte-vyyteen


1. Jos näiden Yleisten sopimusehtojen tai myyjän ja ostajan välisen sopimuksen yksittäinen ehto todetaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, tämä ei vaikuta Yleisten sopimusehtojen tai myyjän ja ostajan välisen sopimuksen muiden ehtojen pätevyyteen tai voimassaoloon. Pätemätön tai mitätön ehto korvataan pätevällä määräyksellä siten, että näiden Yleisten sopimusehtojen ja/tai myyjän ja ostajan välisen sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet toteu-tuvat mahdollisimman tarkasti.